இனி தொடர்ந்து 65 நாட்களுக்கு சூரியன் உதிக்காது !! எங்கே தெரியுமா ??

65 நாள் நீண்ட இரவு அதன்பின் வரும் 80 நாள் பகல் !!