இனி குடிநீரில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிக்க சூரிய ஒளியே போதும்!! சீன ஆராய்ச்சியாளர்களின் அசத்தான புதிய கண்டுபிடிப்பு!

குடிநீரில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை சாதாரண சூரிய ஒளி அல்லது புற ஊதாக் கதிர்களைக் கொண்டு அழிக்க முடியும்!!