மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள்!!!

சூழ்நிலையை தாக்கு பிடித்து வாழ சில பாக்டீரியாக்கள் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன.