பொன்மொழி #7

0
109
george-bernard-shaw-quote-1-tamil

 

வாழ்க்கை என்பது உங்களைக் கண்டறிவது அல்ல; வாழ்க்கை என்பது உங்களை உருவாக்கிக் கொள்வது. - ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா

வாழ்க்கை என்பது உங்களைக் கண்டறிவது அல்ல; வாழ்க்கை என்பது உங்களை உருவாக்கிக் கொள்வது.  – ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா


 

[zombify_post]