வட கொரிய அதிபரின் 60 மணி நேர ரயில் பயணத்திற்குப் பின்னால் இருக்கும் மர்மம்

வட கொரிய அதிபர் வம்சத்தில் இருக்கும் வித்தியாச நம்பிக்கை!!