உலகம் இதுவரை சந்தித்ததிலேயே மோசமான சர்வாதிகாரி இவர் தான்!!

இந்த உலகம் இதுவரை கண்டிராத சர்வாதிகாரியின் பிடியில் உள்ள மக்கள்!!