பொங்கி வரும் காவிரி – கண் கொள்ளாக்காட்சி: புகைப்படத் தொகுப்பு

0
93
ஸ்ரீ ரங்கம் அருகில் காவிரி ஆறு

வெள்ளத்தால் உடையும் நிலையில் உள்ள கொள்ளிடம் பழைய பாலம் – காணொளி