சானிடைஸர் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் ஏன் 99.9% கிருமிகளை மட்டுமே அழிக்கின்றன? 0.1% கிருமிகளை அழிக்க முடியாதற்கு என்ன காரணம்?

கிருமிநாசினிகள் மற்றும் ஆன்டிபாக்டீரியல் தயாரிப்புகள் 99.99% கிருமிகளை அழிக்கும் என்பது உண்மையா?